Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
Mar 1 2018

Teljes munkaidős intézményvezető (magasabb vezető)

 Sajószentpéter, Borsod-Abaúj-Zemplén, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 09. 01. napjától - 2023. augusztus 31. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, szervezeti egységei vezetőinek irányítása. Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. Képviseli az intézményt külső szervek előtt. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, gazdálkodással kapcsolatos feladatait a társulási tanács által jóváhagyottak alapján látja el. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, a társulási tanács döntéseiben a vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervet, munkatervet, a kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetést, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját. Az intézmény integrált szervezeti formában működik, a tevékenységi körébe tartozó feladatok: idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott felsőfokú szakképzettség,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        az adott intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló alkalmazás,

        a pályázónak vállalnia kell a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés elvégzését,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        a társulási feladat ellátásában szerzett tapasztalat,

        működési terület kiváló helyismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; szervezőkészség; együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program,

        szakmai gyakorlat igazolása,

        írásbeli nyilatkozat, abban az esetben, amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri,

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,

        nyilatkozat arról, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,

        a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina munkaszervezeti feladatot ellátó Sajószentpéteri Polg. Hiv. vezetője nyújt, a 06-48/521-037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/148-2/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/148-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

        Személyesen: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdései alapján létrejött szakmai bizottság véleményezése után a döntést a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa hozza meg legkésőbb 2018. június 29. napjáig. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sajó Televízió - 2018. március 1.

        www.sajoszentpeter.hu - 2018. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idejű kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik. Betöltendő munkakör: családsegítő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 2625570776 év.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.