Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
Feb 25 2018

Teljes munkaidős igazgató

 Szeged, Csongrád, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskési Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6729 Szeged, Újvidéki utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint együttműködik a településrész közművelődésében résztvevőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        a felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés szerinti szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

        büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,

        európai uniós tagországi állampolgárság,

        magyar nyelvtudás.

        Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval szakmai munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletében foglalt közművelődési szakmai munkakörökbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel),

        az intézmény vezetésére vonatkozó program – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,

        nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Korm. rendelet 6/G. §-ában foglaltaknak eleget tesz.

        A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el: https://www.szegedvaros.hu/document_category/palyazati-nyilatkozat-nyomtatvanyok/.

        A csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben be kell nyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roboz István és dr. Galgóczi Dominika nyújt, a 0662/564-208, illetve 0662/564-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12985/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12985/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Dr. Galgóczi Dominika, Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 11 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő Közgyűlés napja. A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 7. § (2)-(6) bekezdései alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. Illetmény: 350.000,-Ft + kulturális pótlék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szegedvaros.hu - 2018. február 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 2625570776 év.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.