Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
Szeretnél jeletnkezni erre az állásra? Regisztrálj!
May 16 2018

Teljes munkaidős egyetemi tanár

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Doktori Iskolában kutatási téma(k) hirdetése, tantárgyak oktatása. Kutatócsoport létrehozása a műszaki-egészségtudományi területen. PhD hallgatók témavezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi végzettség, belgyógyászati szakvizsga,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Francia nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat).

        Habilitációs cím.

        A pályázó az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.

        Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.

        orvosi-műszaki határterületen publikált kutatási eredmények, 5 év feletti szakmai tapasztalat

        orvosi közösségek, kutatócsoport vezetése, 3-5 év közötti vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, nephrológiai, sportorvosi szakvizsga,

        Orosz nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        katonai műszaki és orvosi határterületen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatot a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyag szerint szükséges összeállítani. Ennek alapján szükséges tartalom:

        Tartalomjegyzék.

        A pályázónak a pályázati kiírásra válaszoló levele, ami egyértelműen nyilatkozik arról, hogy az adott kiírásra jelentkezik.

        Szakmai önéletrajz a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi megadásával. Ezen belül a tudományos, művészeti eredményeinek és azok elismerésének bemutatása valamint a pályázat benyújtásának időpontjáig végzett felsőoktatási oktatási tevékenysége, bemutatva az ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatokat. (angol nyelven is benyújtandó).

        Azon tudományág(ak) megnevezése (a MAB honlapján található „Útmutató a pályázat összeállításához” c. anyagban található besorolás szerint), amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző. (angol nyelven is benyújtandó).

        A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

        Külföldön szerzett egyetemi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata.

        Doktori fokozat, tudományos cím megszerzését igazoló okmány, külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolata.

        A habilitációt igazoló okmány másolata, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak a beküldő intézmény által kiadott igazolása.

        Jogszabály alapján adományozott művészeti díj okmánya [Nftv.101.§(9).

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek, azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése (min. 1 oldal).

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-DI-BT 124/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-DI-BT 124/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

és

        Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2018. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton az Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/B.) címére Prof. Dr. Réger Mihály rektor részére címezve kérjük megküldeni 3 teljes magyar nyelvű + 2 „szűkített” magyar nyelvű + 2 „szűkített” angol nyelvű példányban Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-DI-BT 124/2018., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázati anyagot egységes formába szerkesztve a benyújtással egyidejűleg a allaspalyazat@uni-obuda.hu elektronikus címre is meg kell küldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Job expires in 8 days.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.