Nemzetközi videó CV és állásközvetítő portál.

Nyelvek: English English English
This job listing has expired and may no longer be relevant!
Feb 19 2018

Teljes munkaidős egyetemi docens, vagy egyetemi tanár munkakör mellett igazgatói megbízás

 Budapest, Budapest, Magyarország

A Munkavégzés Leírása

Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az Intézet működésével kapcsolatos irányítási feladatok ellátása, • az oktatási és a tudományos munka szervezése és irányítása, nemzetközi szakmai kapcsolatok építése, • munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyógyszerész diploma,

        Általános pályázati feltételek:

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben etikai eljárás nem volt folyamatban (illetve, amennyiben volt, akkor annak határozata szerint nem követett el etikailag kifogásolható cselekedetet),

        a pályázott szak műveléséhez alkalmas egyetemi diploma,

        tudományos fokozat, ami lehet:

        o doktori (PhD) fokozat,

        o a tudomány(ok) kandidátusa,

        o a tudomány(ok) doktora,

        o külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        legalább 10 éves dokumentált és folyamatos oktatói múlt a felsőoktatás területén,

        legalább egy világnyelven való előadóképesség mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumában,

        a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére való alkalmasság,

        hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatot a vezetői megbízás elnyerése esetén szükséges tenni!),

        amennyiben a pályázó nem rendelkezik egyetemi tanári munkaköri címmel vagy a Semmelweis Egyetemen egyetemi docensi munkakörben betöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésére előírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakörben történő foglalkoztatásra vonatkozó követelményeket az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

        Az általános pályázati feltételeken túl a vezetői megbízásra pályázó rendelkezzen:

        gyógyszerész diplomával,

        gyógyszerhatástan szakvizsgával,

        habilitációval.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak valamennyi esetben tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját,

        vezetői programját,

        idegennyelv-tudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat (helyben) hiteles másolatát,

        kérdőívet az igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthető a http://semmelweis.hu/human weboldalról),

        az MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot (csak elektronikusan!). (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.) Az egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék.

        Az önéletrajzot, a kérdőívet, az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munka ismertetését vagy vezetői beszámolót, a vezetői programot, a tudományos munkák jegyzékét elektronikus formában is be kell nyújtani CD/DVD lemezen, vagy elektronikus levél csatolmányban (e-mail cím: marczi.janos@semmelweis-univ.hu), 1 példányban.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban (mellékelve a CD/DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban, vagy elektronikus levélben megküldve) az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3-as szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18640/KEEGF/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens, vagy egyetemi tanár munkakör mellett igazgatói megbízás.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18640/KEEGF/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens, vagy egyetemi tanár munkakör mellett igazgatói megbízás.

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy az 5 éves vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m)i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments),i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) )(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', '', 'auto'); ga('send', 'pageview', 'dimension1': '' );

Munkaidő: Teljes munkaidős.

Jelentkezek az ajánlatra

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.